image_pdfimage_print

Bashkia Tropojë

Nr.Kategoria Informacioni  
1Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publikKliko këtu për të shkarkuar strukturen
Kliko këtu për të shkarkuar funksionet
2Tekstet e plota të konventave, ligjeve, akteve nënligjore, kodeve të sjelljes, çdo dokumenti politikash, manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik •Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, kapitulli VI për Qeverisjen Vendore,
• Ligji nr. 139/2015, "Per veteqeverisjen vendore në Republikën e Shqipërisë".
• Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Vendore.
• Ligji nr.107/2015, datë 31.7.2014, "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit".
• Ligji Nr.115 datë 31.7.2014 "Për ndarjen administrativo-territoriale dhe krijimit të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë"
• Ligji nr. 171/2014 "Për përfundimin e proçedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve".
• Ligji nr.10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".
• Ligji nr.10431, datë 9.6.2011, "Për mbrojtjen e mjedisit".
• Ligji Nr.10 340 datë 28.10.2010 për "Pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve dhe sh.a.-ve në pronësi të pushtetit vendor."
• Ligji Nr.10 340 datë 28.10.2010 për "Pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve dhe sh.a.-ve në pronësi të pushtetit vendor."
• shtetit tek njësitë e qeverisjes vendore"
• Ligji Nr. 10 158, datë 15.102.2009 për "Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore."
• Ligji nr. 9951, datë 10.07.2008 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9270, datë 29.07.2004 "Për sistemin e adresave".
• Ligji Nr.9869, datë 04.02.2008, "Për huamarrjen e qeverisjes vendore";
• Ligji nr. 9270, datë 29.07.2004 " Për sistemin e adresave ".
• Ligji Nr. 8743 datë 22.2.2001 "Për pronat e paluajtshme të shtetit"
• Ligji Nr. 8744 datë 22.2.2001 "Për transferimin e pronave publike të paluajtshme"
• Ligji nr. 8094, datë 21.03.1996 "Për largimin publik të mbetjeve";
• Ligji Nr.7776, datë 22.12.1993 "Për buxhetin lokal";
• Udhëzim Nr.7/1 , datë 28.2.2014 i Këshillit te Ministrave " Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor"
• UDHËZIMI i MF Nr.35, datë 05.11.2008 për "Zbatimin e ligjit nr.9869, datë 04.02.2008 për "Huamarrjen e qeverisjes vendore".
• VKM Nr. 691 datë 29.7.2015," Për Strategjinë Ndersektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore në vitet 2015-2020".
• Vendimi i KKT-së nr.13, datë 07.03.2014, "Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë".
• VKM nr.408, datë 13.05.2015, "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit", i ndryshuar.
• VKM nr.671, datë 29.7.2015, "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit".
• VKM nr.672, datë 29.7.2015, "Për një ndryshim në vendimin nr.408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit".
• Vendim i KKT-së nr.5, datë 29.12.2014, "Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urban".
• Vendim i KKT-së Nr.1, datë 22.08.2014, "Për harmonizimin e instrumenteve të planifikimit vendor në funksion të ndarjes së re administrative-territoriale"
• Vendim i KKT-së nr.1, datë 30.07.2015, "Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore".
• VKM nr.1096, datë 28.12.2015, "Për miratimin e rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirës publike".
• Vendim i KKT-së nr.09, datë 17.02.2016, "Për zbatimin e planeve të përgjithshme vendore nga autoritetet vendore të zhvillimit të territorit".
• Vendim i KKT-së nr.6, datë 30.12.2015, "Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin Nr.1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore".
• Vendim i KKT-së nr.5, datë 07.03.2016, "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimi të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore".
• VKM nr.860, datë 10.12.2014 "Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim".
• VKM nr.247, datë 30.04.2014 "Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave dhe procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore".
• VKM nr.686, datë 29.07.2015 "Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore".
• VKM nr. 446, datë 05.03.2008 "Për përcaktimin e specifikimeve teknike të tabelave të emërtimeve të parqeve, shesheve, bulevardeve e rrugëve dhe të numërtimeve të ndërtesave".
• Urdhër i KM nr. 1411, datë 10.12. 2008 " Për miratimin e modelit të adresës dhe radhën e vendosjes së elementëve të saj".
• Udhëzim i KM nr. 1412, datë 12.12.2008 "Për rregullat e numërtimit të ndërtesave në fshatra kur nuk ka mundësi të emërtimit të rrugëve.
• Urdhër i KM nr. 1445, datë 22.12.2008 "Për miratimin e rregullores dhe rregullat e punës në harta për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës së shtetasit nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake. Rregullore për rregullat e punës në hartë për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës së shtetasve nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake.
• VKM nr. 994, datë 09.12.2015 "Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi".
• VKM nr. 338, datë 22.04.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 253, datë 06.03.2013 "Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqësore".
• VKM nr. 253, datë 06.03.2013 "Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqësore".
• VKM Nr.1619, datë 02.07.2008 për "Klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore".
• Urdhër i MF Nr. 1, datë 6.1.2012 për "Kriteret dhe procedurat e kryerjes së rimbursimit të njësive të qeverisjes vendore të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat"

3Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresa postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatësKliko këtu për të shkarkuar formularin e kërkesës për informacion
Kliko këtu për të shkarkuar formularin e ankesës
4Vendndodhja e zyrave të autoritetit publik, orari i punës, emri dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimitKoordinator: Vera Gjocaj, Email: vera.2009@live.com, cel. 0682679811
5Të dhëna për arsimin, kualifikimet e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjitKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
6Të dhëna për pagat e funksionarëve, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerëKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
7Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedura që ata ndjekin për të marrë vendimeKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
8Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera
9Dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
10Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
11Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/ partneritetit publik privat, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
12Informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave të prokurimit apo procedurave konkurruese të koncensionit/ partneritetit publik privat, si dhe udhëzues e politika të ndryshme
13Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimitKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
14Mekanizmat dhe procedurat për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publikKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
15Mekanizmat apo procedurat, përmes së cilave personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publikKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
16Përshkrim i thjeshtë i sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesëKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
Kliko këtu për të shkarkuar norma teknike
17Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
18Përshkrim i kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar atoKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
19Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh
20Informacione të tjera që gjykohen të dobishme nga autoriteti publik
Bashkia Tropojë