image_pdfimage_print

Autoriteti PublikDraftiLinkuData e postimit
Ministria e Arsimit Konsultim publik për projektvendimin "Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet"Kliko këtu për të vizituar faqen
29.09.2016
Ministria e Arsimit Konsultim publik për prjektvendimin “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë (ASCAL)”Kliko këtu për të vizituar faqen21.09.2016
Ministria e Arsimit Konsultim publik për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9376, datë 21.04.2005, “Për sportin”, të ndryshuar”Kliko këtu për të vizituar faqen18.11.2016
Ministria e Integrimit Evropian Konsultim mbi Planin Kombëtar për Integrimin Europian 2017-2020Kliko këtu për të vizituar faqen24.11.2016
Ministria e Energjisë dhe Industrisë Draft Vendimin e Këshillit të Ministrave "Për mmiratimin e rregullores për kategoritë, kushtet, kërkesat e kualifikimit dhe të eksperiencës professionale për licensimin e audituesit të energjisë"Kliko këtu për të shkarkuar njoftimin
Kliko këtu për të shkarkuar draftin
05.12.2016
Ministria e Energjisë dhe Industrisë Draft-Plani të 2-të dhe 3-të Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e EnergjisëKliko këtu për të shkarkuar njoftimin
Kliko këtu për të shkarkuar draftin
Kliko këtu për të shkarkuar përmbledhjen ekzekutive
18.10.2016
Ministria e Energjisë dhe Industrisë Dokumenti strategjik i politikave të industrisë joushqimore 2016-2025Kliko këtu për të shkarkuar draftin
03.10.2016
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës Projektligji "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë"Kliko këtu për të shkarkuar draftin
2016
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9902, datë 17.4.2008 "Për Mbrojtjen e Konsumatorëve", të ndryshuarKliko këtu për të vizituar faqen17.11.2016
Ministria e Punëve të Jashtme Mbrojtja e Pakicave Kombetare
Projektligji për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare
Kliko këtu për të vizituar faqen2016
Ministria e Punëve të Brendshme Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin AntimafiaKliko këtu për të vizituar faqen20.10.2016
Ministria e Punëve të Brendshme Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuarKliko këtu për të vizituar faqen01.09.2016
Ministria e Mbrojtjes Draft - Strategjia Kombëtare për mos përhapjen e armëve të dëmtimit në masëKliko këtu për të shkarkuar draftin
05.10.2016