1

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare

Nr.Kategoria Informacioni  
1Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publikKliko këtu për të shkarkuar strukturen (fq 9-24)
Kliko këtu për të shkarkuar funksionet (fq 25-86)
2Tekstet e plota të konventave, ligjeve, akteve nënligjore, kodeve të sjelljes, çdo dokumenti politikash, manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik VKM, nr.34, date 7.1.1999 "Per drejtorine e sherbimeve qeveritare dhe trajtimin e personaliteteve te larta"
3Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresa postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatësKliko këtu për të shkarkuar formularin e kërkesës për informacion
Kliko këtu për të shkarkuar formularin e ankesës
4Vendndodhja e zyrave të autoritetit publik, orari i punës, emri dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimitAdresa: Pallati i Kongreseve, Kati III, Blvd. "Deshmoret e Kombit", Tirane.
Orari zyrtar eshte 8:00- 16:30.
Koordinatori:Pjereta Binoshi, me nr. Cel.:00355 67 6083818.
5Të dhëna për arsimin, kualifikimet e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit
6Të dhëna për pagat e funksionarëve, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerëKliko këtu për të shkarkuar dokumentin (fq 1-7)
7Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedura që ata ndjekin për të marrë vendime
8Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjeraKliko këtu për të shkarkuar dokumentin (fq 38-42)
9Dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
10Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin (fq 1-23&fq 44 & fq 24-37)
11Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/ partneritetit publik privat, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
12Informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave të prokurimit apo procedurave konkurruese të koncensionit/ partneritetit publik privat, si dhe udhëzues e politika të ndryshme
13Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
14Mekanizmat dhe procedurat për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publikKliko këtu për të shkarkuar dokumetin
15Mekanizmat apo procedurat, përmes së cilave personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik
16Përshkrim i thjeshtë i sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesëKliko këtu për të shkarkuar dokumentin
Kliko këtu për të shkarkuar norma teknike
17Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
18Përshkrim i kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato
19Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh
20Informacione të tjera që gjykohen të dobishme nga autoriteti publik